x

همچنین ببینید

حکم استفاده از غذاهای فرقه بهائیت

گاهی بعضی از پیروان فرقه گمراه بهائیت برای ما غذا یا چیز دیگری می‏ آورند، آیا استفاده از آن ها برای ما جایز است؟