سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری| انتخاب درست

گاهی وقتها انتخاب درست این است که لباسی که دلم می خواهد انتخاب نکنم و نپوشم. یا چیزی که دلم گفته بخورم نخورم. گاهی انتخاب درست این است که به دلمان، به شیطان به نفسمان نه بگوییم به خاطر اینکه به خدا آری بگوییم و اگر ما نظر خدا را انتخاب کردیم قطعا توفیقاتمان بیشتر می شود