تا خدا هست تو کاره ای نیستی تا خدا هست تو کاره ای نیستی
تا خدا هست تو کاره ای نیستی
دست خدا در دست توست دست خدا در دست توست
دست خدا در دست توست
بخور بخور ممنوع بخور بخور ممنوع
بخور بخور ممنوع
مثل آسیه باش مثل آسیه باش
مثل آسیه باش
آیت الله مرتضی تهرانی | حب و بغض فی‌الله، محکم‌ترین ریسمان‌های ایمان است آیت الله مرتضی تهرانی | حب و بغض فی‌الله، محکم‌ترین ریسمان‌های ایمان است
آیت الله مرتضی تهرانی | حب و بغض فی‌الله، محکم‌ترین ریسمان‌های ایمان است

آخرین مطالب

همچنین ببینید