آرشیو روزانه: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

مثل آسیه باش

می گوید: می خواهم مورد تائید خدا و یک زن نمونه باشم برای شوهرم، اما نمی دانم باید چه ویژگی هایی داشته باشم؟ خدا برای زن نمونه، آسیه را مثال زده است. مگر او چه ویژگی داشته؟

ادامه مطلب »