بنیاد 15 خرداد

بنیاد ۱۵ خرداد…

بنیاد پانزده خرداد نهادی بر اساس فرمان امام خمینی(رحمه الله علیه) این بنیاد نهادی که در پانزدهم خرداد ۱۳۶۰ براساس فرمان امام خمینی(ره ) و با هدف رفع معضلات اقتصادی خانواده شهدای انقلاب و جنگ و محرومان تأسیس شد. این نهاد بودجه دولتی ندارد و سرمایه اولیه آن از وجوهات شرعی که امام خمینی(ره ) برای این امر اختصاص داد، ...