بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

تاریخچه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌

آشنایی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌  مسکنبنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ فروردین سال ۱۳۵۸ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ‌ایران به منظور تأمین مسکن محرومان ومتولی توسعه و عمران روستاهای کشور و ساخت واحدهای مسکونی شهرها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ‌ایران تشکیل شده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ یک دفتر مرکزی ...