جهاد دانشگاهی

آشنایی با جهاد دانشگاهی…

آشنایی با جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۵۹ تاسیس شد. در پی فرمان امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۳/۳/۵۹ مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، ستاد مزبور در جلسه مورخ ۱۶/۵/۵۹ به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی، جهاددانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی تاسیس کرد. پس از تبدیل ستاد به شورای ...