شورای نگهبان

آشنایی با وظایف واختیارات شورای نگهبان

آشنایی با وظایف و اختیارات شورای نگهبان  وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می‏باشد. بند اول ـ نظارت بر قوانین و مقررات ۲۴۳.وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می‏باشد.قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات ...