اعتماد ملی

تاریخچه حزب اعتماد ملی…

اساسنامه حزب اعتماد ملی نظر به ماده۸ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی پروانه فعالیت تشکل سیاسی « حزب اعتمادملی» که اعضای هیئت مؤسس آن بشرح …

ادامه مطلب »