اعتماد ملی

تاریخچه حزب اعتماد ملی…

اساسنامه حزب اعتماد ملی نظر به ماده۸ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی پروانه فعالیت تشکل سیاسی « حزب اعتمادملی» که اعضای هیئت مؤسس آن بشرح زیر معرفی شده‌اند، طی شماره ۲۳۲/۴۳/۱/الف مورخ ۳/۴/۸۵ صادر و تحویل گردیده است به پیوست یک نسخه مرامنامه و اساسنامه مربوطه در ۴فصل، ۳۸ ماده و ۱۹ تبصره که ممهور ...