جامعه روحانیت مبارز

کارنامه و راهبردهای جامعه روحانیت مبارز – ۱

کارنامه و راهبردهای جامعه روحانیت مبارز – ۱ چکیده: موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی روابط متقابل قدرت دولتی و نیروهای اجتماعی است. نیروهای اجتماعی ممکن است در مقابل ساخت قدرت به پا خیزند، یا در آن شرکت و اعمال نفوذ کرده و یا دچار عقب نشینی سیاسی شوند. با این فرض در نوشته حاضر از منظر جامعه شناختی سیاسی، ...

جامعه روحانیت مبارز

جامعه روحانیت وآشنایی با آن جامعهٔ روحانیت مبارز نهادی دینی، روحانی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که با انگیزه‌ای دینی و با شعار حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. در سال‌های اخیر جامعهٔ روحانیت مبارز در کنار تشکل‌های همسوی خود (از جمله حزب مؤتلفه اسلامی، جامعهٔ اسلامی مدرسین، انصار حزب‌الله، جامعهٔ اسلامی دانشگاهیان، و انجمن‌های اسلامی اصناف بازار تهران) ...