جبهه پایداری

آشنایی با جبهه پایداری

جبهه ی پایداری از پیدایش تا وحدت در ششم مرداد ماه سال ۹۰ بود که خبری مبنی بر تشکیل جبهه ی پایداری در محافل خبری پخش شد . اما سابقه ی این جبهه را باید به سال ها قبل مربوط دانست . سال ۸۴ انتخابات ریاست جمهوری جولانگاه افرادی از طیف های مختلفی بود ، افرادی که شاید اسما بتتوان آن ...