کارگزاران

تاریخچه و زمینه های تشکیل حزب کارگزاران سازندگی

شناسنامه حزب کارگزان سازندگی ۱-عنوان دقیق و رسمی: به استناد مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عنوان دقیق و رسمی این تشکل “حزب کارگزاران سازندگی ایران” می باشد که پس از حدود چهار سال فعالیت سیاسی در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۷۸ از وزارت کشور پروانه تاسیس دریافت نمود و تا کنون با همین نام و عنوان به فعالیت خود ادامه داده است. ۲- ...