مجاهدین انقلاب اسلامی

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

شکل گیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ و قیام ۱۵ خرداد ۴۲، شیوه های برخورد مسالمت آمیز و اصلاحی با حکومت پهلوی در بین بعضی از نیروهای سیاسی، به شیوه های براندازی و مبارزه مسلحانه تبدیل شد . بعنوان شاخص می توان به انشعاب سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد . اندیشه مارکسیستی و التقاطی ...