مشارکت

تاریخچه حزب مشارکت …

تاریخچه حزب مشارکت ایران اسلامی (۱)   دومین حزب دولت ساخت از جمله تشکل های فعال و تاثیر گذار در عرصه سیاسی کشور که یک سال و اندی بعد از دوم خرداد ١٣٧۶با تشویش رییس جمهور خاتمی پا به عرصه وجود گذاشت “جبهه مشارکت ایران اسلامی” است. این حزب در دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری ضمن حمایت از ...