نهضت مشروطه

مروری بر حوادث نهضت مشروطه

بسمه تعالی مروری بر حوادث ۱۵ ساله مشروطیت «… شما تاریخ انقلاب مشروطه را بخوانید و ببینید در انقلاب مشروطه چه بساطی بوده است… با اینکه انقلاب، تغییر رژیم سلطنتی نبود، فقط این بود که سلطنت استبدادی یک قدری محدود بشود و روی قوانین مشروطه باشد، شما توجه کنید که چه جنایاتی واقع شد و چقدر کشتار از مردم صالح ...

نهضت مشروطه چیست ؟

هضت مشروطه كه برخی از آن به انقلاب مشروطه نیز یاد می‌كنند، اتفاقی است كه در اواخر دوران 151 ساله حكومت قاجار در ایران روی داد و روند حكومت را كه تا پیش از آن بر اساس تفكر فردی و استبدادی و سلطه پادشاه بر كشور حاكم بود، به روندی قانونی تبدیل كرد هر چند این روند دیری نپایید و دوباره حتی با وجود قانون، استبداد فردی بر كشور سایه افكند و برای دهها سال دیگر ایران را زیر سلطه خاندانهای مستبد نگه داشت.