نهضت ملی شدن صنعت نفت

نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران

بسمه تعالی  ملی شدن صنعت نفت در ایران داستان ملی شدن صنعت نفت از ابتدا تا پایان پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید ...