نهضت میرزای شیرازی

میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو …

کمتر کسی است که نام میرزای شیرازی را نشنیده باشد. صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو و پایه گذار نهضت مبارزه با حاکمان و استعمارگرانی که حیات خود را با استیلای بر کشورهای جهان سوم به پیش می بردند.

ادامه مطلب »