نهضت ستارخان باقرخان

نهضت ستارخان و باقرخان

بسمه تعالی  ستارخان و باقرخان ستارخان و باقرخان دو چهره مردمی و آزادخواه در تبریز بودند، اینان با ایستادگی و مقاومت در برابر نیروهای دولتی و ایجاد ارتباط با آزادیخواهان …

ادامه مطلب »