صفحه اول / قرآن و عترت / قرآن / تفاسیر متنی

تفاسیر متنی

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه ۲۵۱و۲۵۲

پس از دعاي طالوتيان، خداي سريع‌الاجابه بي‌درنگ آنان را ياري كرد و با نصرت الهي دشمنان خود را شكست دادند. در اين ميان، حضرت داود(عليه‌السلام) توانست جالوت (سركرده طاغيان) را بكشد و خداوند نيز به وي سلطنت و حكمت عطا كرد و از آنچه مي‌خواست به او آموخت.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه ۲۴۸

بني‌اسرائيل كه از پاسخهاي پيامبرشان قانع نشده بودند، براي اثبات حقّانيت انتخاب الهي طالوت معجزه‌اي طلبيدند. پيامبر بني‌اسرائيل فرمود كه نشان فرماندهي الهي طالوت، آمدن تابوت معهود و مقدّس است كه سالها از ميان آنان پنهان شده بود.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه ۲۴۶

پس از دوران موساي كليم، گروهي از بني‌اسرائيل كه خواهان حيات مجدّد و دستيابي به وطن از دست رفته بودند، با هدف پايه‌ريزي جهادي مقدّس از پيامبرشان درخواست فرمانده كردند؛ ولي پس از معرفي طالوت به فرماندهي و آمدن فرمان جهاد گروه اندكي فرمان پيامبرشان را اجابت و بيشتر آنان سرپيچي كردند و با پذيرش ستم و سكوت در برابر آن، خود را در رديف ستمگران قرار دادند، زيرا قبول اسارت و آوارگي و باز ايستادن از مبارزه، سبب تقويت ظالم و در حدّ خود ظلم است.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه ۲۴۳

در اين آيه به رسول اكرم صلّي الله عليه وآله وسلّم خطاب مي‌شود كه آيا با ديده دل ديدي كه در گذشته هزاران نفر از بيم مرگ با طاعون، خانه‌ها و شهر خود را رها كردند تا به مناطق امن پناهنده شوند و خداوند به صورت دسته‌جمعي آنان را ميراند و سپس آنها را زنده كرد تا به حيات خود ادامه دهند و بفهمند كه زندگي و مرگ تنها به فرمان خداست؛ نه به آنچه آنان مي‌پنداشتند.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه۲۴۱و۲۴۲

آيه نخست در صدد بيان حكم تكليفي وجوب يا استحباب دادن مال به زنان مطلقه است. در صورت استظهار وجوب تمتيع، حكم وضعي ضمان نيز از آيه فهميده مي‌شود؛ ليكن عموم ﴿ولِلمُطَلَّقت﴾ تخصيص يافته، زيرا طبق ادله ديگر، تمتيع واجب فقط درباره زنان بدون مهر و مباشرت نشده است نه همه زنان مطلّقه.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۷۲

دستور طيّب خداوند منزّه از هر عيب به خوردن چيزهاي پاكيزه و طيّب، امري اباحي و زمينه‌اي براي معرفي برخي محرمات و افشاي كتمان برخي آيات و احكام الهي از سوي احبار و رهبان است. اين آيه و آيات پس از آن، از افراط و تفريط نابخردان، يعني تحليل حرام و تحريم حلال الهي منع مي‌كند.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۷۱

قرآن‌كريم كه شيوه زندگي، خط مشي و روش تفكر و تغذيه كافران را روشي حيواني معرفي كرده است، از داعي، مدعوّ، دعوت داعيانِ به حق و جواب منفي مدعوّ كه در آيه قبل ذكر آنها گذشت چنين تمثيل مي‌آورد: مَثَل كسي كه كافران را به پيروي از وحي فرامي‌خواند، مَثَل راعي و ناعق اغنام و بهائم است.