صفحه اول / احکام / احکام وضو-غسل-تیمم

احکام وضو-غسل-تیمم

رعایت ترتیب در غسل کردن

غسل دو قسم است: ترتيبي و ارتماسي. در غسل ترتيبي، اول بايد سر و گردن و بعد سمت راست و بعد سمت چپ بدن شسته شود و در غسل ارتماسي فرو رفتن در اب به نيت غسل به طوري كه آب همه بدن را فرا بگيرد كافي است .