تاریخچه حزب اعتماد ملی…

0222-10

اساسنامه حزب اعتماد ملی

نظر به ماده۸ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی پروانه فعالیت تشکل سیاسی « حزب اعتمادملی» که اعضای هیئت مؤسس آن بشرح زیر معرفی شده‌اند، طی شماره ۲۳۲/۴۳/۱/الف مورخ ۳/۴/۸۵ صادر و تحویل گردیده است به پیوست یک نسخه مرامنامه و اساسنامه مربوطه در ۴فصل، ۳۸ ماده و ۱۹ تبصره که ممهور به مهر این اداره کل گردیده برای آگاهی و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

سیدمحمدرضا موالی زاده مدیرکل دفتر سیاسی

فصل اول: کلیات
ماده۱ـ نام این تشکیلات براساس فراخوان عمومی و تصویب هیأت مؤسس «حزب اعتمادملی» است که از این پس در این اساسنامه به جهت رعایت اختصار، « حزب» نامیده می‌شود.
ماده۲ـ «حزب» دارای تابعیت ایرانی بوده و از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد.
ماده۳ـ مرکز اصلی «حزب» در تهران واقع است که با تصویب شورای مرکزی می‌تواند در شهرستانهای مختلف، شعبه ، دفتر و یا نمایندگی دایر نماید.
تبصره: انجام هرگونه فعالیت در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌باشد.
ماده۴ـ «حزب» و اعضای آن اعلام می‌دارند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام عملی دارند.
ماده۵ ـ برنامه‌هایی که بموجب این اساسنامه نیاز به کسب مجوزهای قانونی از سایر سازمانها و وزارتخانه‌ها داشته باشد وفق قوانین جاری به اجراء در خواهد آمد.
ماده۶ ـ کلیه جلسات حزبی با نصاب نصف به اضافه یک اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن نیز با اکثریت دو سوم حاضرین ملاک عمل خواهد بود در مواردی که در متن اساسنامه نصاب دیگری منظور شده است استثنایی برقاعده کلی است.
ماده۷ـ کلیه مکاتبات رسمی و اداری «حزب» در سربرگ «حزب» با امضای مقامهای مجاز و مهر «حزب» معتبر می‌باشد.
تبصره: آئین‌نامه مکاتبات حزبی توسط شورای مرکزی تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده۸ ـ هدف «حزب» فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه پایدارملی، بسط عدالت و آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء رفاه عمومی برمبنای مرامنامه حزب و در چارچوب این اساسنامه و قانون احزاب است.
فصل دوم: ارکان و وظایف آنها
ماده۹ـ ارکان « حزب» عبارتند از:
۱ـ هیئت مؤسس
۲ـ کنگره
۳ـ شورای مرکزی
۴ـ دبیرکل
۵ ـ دفاتر
۶ ـ سازمان
۷ـ بازرس یا بازرسان
۸ ـ کمیته
۹ـ منطقه
۱۰ـ شعبه
۱۱ـ حوزه
۱۲ـ شاخه
۱۳ـ عضو
ماده۱۰ـ هیأت مؤسس متشکل از۱۴ نفر بنیانگذاران حزب است که عبارتند از:
۱ـ مهدی کروبی
۲ـ جواد اطاعت
۳ـ غلامرضا اسلامی بیدگلی
۴ـ سیدابراهیم امینی
۵ ـ رضا حجتی
۶ ـ الیاس حضرتی
۷ـ محمدجواد حق‌شناس
۸ ـ محمود زمانی قمی
۹ـ عبدالرضا سپهوند
۱۰ـ اعظم سقطی
۱۱ـ اسماعیل گرامی مقدم
۱۲ـ عبدالحسین مقتدایی
۱۳ـ رسول منتجب نیا
۱۴ـ سیدرضا نوروززاده
ماده۱۱ـ وظایف و اختیارات هیأت مؤسس
۱ـ تهیه و تصویب مرامنامه و اساسنامه و ارائه آن به مراجع قانونی.
۲ـ راه‌اندازی ارکان حزب و عمل به وظائف پیش‌بینی شده آنان پیش از تشکیل اولین کنگره عمومی
۳ـ برگزاری اولین کنگره عمومی حزب.
۴ـ تفسیر اساسنامه و مرامنامه به درخواست دبیرکل یا شورای مرکزی به مدت ده سال از تاریخ تشکیل.
۵ ـ بررسی و تصمیم‌گیری در مورد عزل و استعفای اعضاء هیأت مؤسس.
۶ ـ پیشنهاد انحلال حزب به کنگره در مده ده سال از تاریخ تشکیل.
۷ـ داوری در مورد اختلافات احتمالی حزب به مدت ده سال از تاریخ تشکیل.
تبصره: پس از انقضاء زمان مربوط به بندهای ۴ و ۶ این وظیفه به شورای مرکزی محول می‌گردد و در موضوع بند۷، کنگره هیأت داوری را انتخاب خواهد کرد.
ماده۱۲ـ کنگره
کنگره عالی‌ترین رکن «حزب» بوده و به صورت عادی و فوق‌العاده به شرح مواد آتی تشکیل خواهد شد.
ماده۱۳ـ اعضای کنگره
اعضای کنگره عبارتند از: اعضای شورای مرکزی، دبیران مناطق و شعب، نمایندگان دفاتر، کمیته‌ها، شاخه‌ها و بازرسان.
تبصره: تعداد نمایندگان هر دفتر کمیته و شاخه قبل از برگزاری کنگره توسط شورای مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده۱۴ـ کنگره عادی سالی یکبار تشکیل گردیده و وظائف آن به شرح زیر است:
۱ـ بررسی و تصویب پیشنهادات واصله در مورد اصلاح مرامنامه و اساسنامه از طریق شورای مرکزی.
۲ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی، بازرس یا بازرسان.
۳ـ استماع و رسیدگی به گزارش عملکرد سالیانه دبیرکل، شورای مرکزی و بازرسان.
۴ـ تعیین سیاستهای راهبردی حزب.
۵ ـ بررسی و تصویب پیشنهادات شورای مرکزی.
۶ ـ تعیین میزان حق عضویت اعضاء و تصویب ترازنامه مالی و بودجه.
۷ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های «حزب».
۸ ـ عزل بازرس یا بازرسان و اعضای شورای مرکزی.
۹ـ تصمیم گیری در مورد انحلال «حزب».
۱۰ـ تصویب بیانیه پایانی کنگره.
ماده۱۵ـ کنگره‌ها با رعایت تشریفاتی که بصورت آئین‌نامه جداگانه‌ای تنظیم و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد، تشکیل می‌گردد.
ماده۱۶ـ کنگره فوق‌العاده با درخواست شورای مرکزی، دبیرکل و یا به درخواست یک سوم اعضای کنگره تشکیل خواهد شد و در مورد انحلال حزب و عزل بازرسان و اعضای شورای مرکزی و تفسیر و تغییر اساسنامه و مرامنامه تصمیم‌گیری می‌نماید.
تبصره: هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و مرامنامه، پس از تصویب کمیسیون ماده۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسمیت خواهد یافت.
ماده۱۷ـ شورای مرکزی
۱ـ «حزب» دارای شورای مرکزی مرکب از ۵۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل می‌باشد. اعضای شورای مرکزی با رأی مستقیم و مخفی اعضاء کنگره عادی و برای مدت۲سال انتخاب می‌گردند.
ماده۱۸ـ وظائف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:
۱ـ انتخاب دبیرکل.
۲ـ انتخاب رؤسای دفاتر، دبیران مناطق و شعب.
۳ـ برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح مصوبات کنگره.
۴ـ تهیه و تدوین سیاستهای راهبردی حزب و تقدیم آن برای تصویب به کنگره.
۵ ـ نظارت برحُسن اجرای مصوبات کنگره.
۶ ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه حزب و گزارش عملکرد ترازنامه سالانه به کنگره.
۷ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای فاصله از سایر ارکان.
۸ ـ راهبری خط‌مشی، طرحها و برنامه‌های حزب و تصویب اصول کلی حاکم بر ارکان، ارگانهای حزبی نظیر روزنامه، ماهنامه، فصلنامه و خبرگزاری و ……. و همچنین تعیین چارچوبهای تبلیغاتی.
۹ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه و مرامنامه و ارائه به کنگره.
۱۰ـ تصویب تأسیس مناطق، شعب، دفاتر، حوزه‌ها، سازمانها، شاخه‌ها، کمیته‌ها و نظارت برفعالیت آنها.
تبصره۱: تدوین و تصویب تمامی آئین‌نامه‌های مربوط به انتخابات و تشکیل و فعالیت ارکان حزب در چارچوب این اساسنامه، بعهده شورای مرکزی است که پس از تصویب توسط دبیرکل ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲: جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص کنگره یا هیأت مؤسس می‌باشد، شورای مرکزی در نبود سایر ارکان کلیه اختیارات لازم جهت پیشبرد فعالیتهای حزب را در چارچوب اساسنامه، قوانین و مقررات، دارا می‌باشد.
ماده۱۹ـ دبیرکل
دبیرکل، توسط اعضای شورا در اولین جلسه شورای مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و از وظائف و اختیارات زیر برخوردار است.
۱ـ ریاست شورای مرکزی و اداره جلسات شورا.
۲ـ ابلاغ مصوبات کنگره و شورای مرکزی به ارکان حزب و پیگری و نظارت بر اجرای آنها.
۳ـ پیشنهاد خط‌مشی، برنامه‌ها و در صورت نیاز پیشنهاد اصلاح اساسنامه و مرامنامه و ارائه به شورای مرکزی.
۴ـ ارائه گزارش عملکرد سالیانه به شورای مرکزی و کنگره.
۵ ـ انتخاب قائم مقام و سخنگو از میان اعضای شورای مرکزی.
۶ ـ تهیه و تنظیم دستورجلسات شورای مرکزی.
۷ـ صدور احکام قائم‌مقام، سخنگو، رؤسای دفاتر، کمیته‌ها، مناطق، سازمانها، شعب و شاخه‌ها.
۸ ـ انجام سایر وظایفی که توسط شورای مرکزی به او محّول می‌گردد.
۹ـ اعلام مواضع حزب به صورت مستقیم یا از طریق سخنگو.
تبصره۱: چنانچه دبیرکل به هر دلیل قادر به ادامه کار نبوده و یا از مقام خود استعفا دهد، در صورتیکه کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده باشد، قائم‌مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی، وظائف وی را عهده‌دار می‌شود.
تبصره۲: شورای مرکزی می‌تواند با پیشنهاد اکثریت اعضاء (نصف به اضافه یک) و تصویب سه چهارم مجموع اعضای شواری مرکزی و بازرسان، دبیرکل را از مقام خود عزل نماید.
تبصره۳: دبیرکل می‌تواند برخی از وظائف خود را به قائم‌مقام یا هر یک از اعضای شورای مرکزی واگذار نماید.
ماده۲۰ـ دفتر (دفاتر)
دفاتر از ارکان ستادی «حزب» می‌باشند که بصورت تخصصی تحت عناوین مشخص زیر نظر دبیرکل فعالیت می‌کنند و در قبال دبیرکل و شورای مرکزی پاسخگو می‌باشند.
تبصره: دفاتر «حزب» براساس آئین‌نامه‌ای فعالیت می‌کنند که از طریق شورای مرکزی تهیه و توسط دبیرکل ابلاغ خواهد شد.
ماده۲۱ـ مسئولیت هر یک از دفاتر برعهده یکی از اعضای شورای مرکزی بوده که توسط این شورا و برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند.
ماده۲۲ـ شاخه
از دیگر ارکان ستادی حزب است که مسئولیت فعالیت و سازماندهی در زمینه یکی از اقشار اجتماعی را به عهده دارد و در چارچوب آئین‌نامه مصوب شورای مرکزی اقدام می‌کند. شاخه زیرنظر مستقیم دبیرکل فعالیت کرده و در قبال شورای مرکزی و دبیرکل پاسخگو است.
ماده۲۳ـ سازمان
در صورت گسترش فعالیت هر یک از شاخه‌ها با پیشنهاد دبیرکل و یا یک دوم اعضای شورای مرکزی و موافقت سه چهارم اعضای این شورا، شاخه می‌تواند به سازمان وابسته تبدیل گردد. این سازمان براساس آئین‌نامه‌ای که در چارچوب این اساسنامه تهیه شده و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید، شکل گرفته و فعالیت می‌نماید.
ماده۲۴ـ حوزه
کوچکترین رکن حزب است که زیرنظر شعبه در شهرها، محلات، مراکز بخش و روستاها و براساس آئین‌نامه‌های مصوب فعالیت می‌کند.
ماده۲۵ـ کمیته
دبیرکل برای تسهیل در انجام وظائف محوّله با موافقت شواری مرکزی، کمیته‌های موردنیاز را تشکیل داده و رؤسای کمیته‌ها را انتخاب و احکام آنان را صادر و ابلاغ خواهد نمود، کمیته‌ها زیرنظر مستقیم دبیرکل فعالیت می‌نمایند.
تبصره: شرح وظائف هر یک از کمیته‌ها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط رئیس کمیته و در چارچوب این اساسنامه تهیه و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.
ماده۲۶ـ بازرسان
بازرسان «حزب» متشکل از ۳نفر بازرس اصلی و ۲نفر علی‌البدل می‌باشند که توسط کنگره عادی و برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، بازرسان علی‌البدل در صورت فوت یا استعفا و عزل هر یک از بازرسان اصلی، برای مدت باقیمانده به فعالیت ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد هر یک از بازرسان بلامانع است.
ماده۲۷ـ وظائف بازرسان
الف) اظهارنظر نسبت به عملکرد ارکان حزب و ارائه گزارش به کنگره همراه با پیشنهادهای اصلاحی.
ب) ارائه گزارش بازرسی‌های دوره‌ای (حداقل شش ماه یکبار) به شورای مرکزی.
ج) گزارش هرگونه تخلف ارکان حزب از مفاد اساسنامه و مرامنامه و آئین‌نامه‌های حزبی حسب مورد به کنگره، شورای مرکزی و یا دبیرکل.
ماده۲۸ـ بازرسان می‌توانند برای انجام وظائف خود در کلیه جلسات حزبی بدون حق رأی (بجز مواردی که در متن اساسنامه ذکر شده است)، شرکت و به کلیه مدارک و اسناد موردنیاز در حزب مراجعه و کسب اطلاع نمایند، ولی حق مداخله در امور اجرائی حزب را ندارند.
ماده۲۹ـ منطقه
بمنظور ساماندهی فعالیتهای حزب در محدوده جغرافیایی استان تشکیل و براساس آئین‌نامه‌های مصوب فعالیت خواهد کرد.
تبصره: احکام رؤسای مناطق توسط دبیرکل صادر و ابلاغ خواهد شد.
ماده۳۰ـ شعبه
بمنظور ساماندهی و مدیریت فعالیت حزبی در مراکز شهرستانها تشکیل می‌شود و در محدوده همان شهرستان و براساس آئین‌نامه‌های مصوب انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره۱: مسئول شعبه موظف است زیرنظر مسئول منطقه انجام وظیفه نماید و حکم انتصاب و عزل مسئول شعبه توسط دبیرکل صادر می‌شود.
تبصره۲: شعب خارج از کشور بمنظور فعالیت حزبی در محدوده جغرافیایی مشخص برون مرزی تشکیل و زیرنظر کمیته اموربین‌الملل براساس آئین‌نامه‌های مصوب فعالیت می‌نماید.
ماده۳۱ـ عضو
شخصیتی حقیقی است و در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌تواند به عضویت حزب پذیرفته شود:
۱) تابعیت ایرانی.
۲) التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳) التزام عملی به مرامنامه و اساسنامه و خط‌مشی کلی حزب.
۴) پرداخت حق عضویت.
۵) عدم عضویت در سایر احزاب و تشکلهای سیاسی.
۶) داشتن حداقل ۱۵سال سن.
فصل سوم: منابع مالی
ماده۳۲ـ بودجه «حزب» از طریق جمع‌آوری حق عضویت اعضاء، هدایا، قبول وصیت، وقف، هبه و نیز کمکهای دولتی (در صورت تخصیص) و از طریق مؤسسات اقتصادی و فرهنگی وابسته به حزب تأمین می‌گردد.
تبصره: مؤسسات اقتصادی وابسته به حزب شامل روزنامه، ماهنامه، فصلنامه، خبرگزاری و ………. می‌باشد.
ماده۳۳ـ درآمدها و هزینه‌های حزب در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده۱۰ قانون فعالیت احزاب ارائه خواهد شد.
۳۴ـ کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های «حزب» در حساب جاری مخصوص نزد یکی از بانکها نگهداری خواهد شد.
ماده۳۵ـ سال مالی حزب منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می‌شود.
ماده۳۶ـ کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور حزب با امضاء دبیرکل (و درغیاب او قائم مقام دبیرکل) و خزانه‌دار یا مسئول کمیته مالی و پشتیبانی و مهر «حزب» اعتبار خواهد داشت.
تبصره: خزانه‌دار به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی انتخاب خواهد شد.
فصل چهارم: انحلال
ماده۳۷ـ در صورت لزوم، انحلال حزب با پیشنهاد هیأت مؤسس و تصویب سه چهارم کنگره انجام می‌شود.
تبصره۱: در صورت تصویب انحلال، کنگره هیأت تصفیه‌ای مرکب از ۳نفر از اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌نماید، این هیأت موظف خواهد بود تا پس از ادای دیون و وصول مطالبات حزب گزارش آن را ظرف مدت یکسال برای طی نمودن مراحل قانونی به وزارت کشور اعلام نماید.
تبصره۲: پس از انحلال، اموال حزب به تشخیص کنگره در اختیار مؤسسه نشرآثار امام‌خمینی (ره) برای ترویج افکار سیاسی ایشان قرار خواهد گرفت.
ماده۳۸ـ این اساسنامه در چهارفصل، ۳۸ماده و ۱۹تبصره به تصویب هیأت مؤسس رسیده است و مبنای فعالیت «حزب» می‌باشد.

لینک کوتاه :
http://eheyat.com/?p=96144

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *