روحیۀ بسیجی، استحكام بخش خانواده

روحیه بسیجی، استحکام بخش خانواده

از بسیجی و شخصیت متصف به این ارزش، سه گروه ارزش ها و صفات را می توان برشمرد: الف- ایمان و آمادگی؛ ب- کوشش و شکیبایی؛ ج- عشق و گذشت؛ لذا هر جمع و فضایی که این سه عنصر برجسته را در خود جای دهد، اطلاق نام بسیجی و بسیجی گونه بر آن درست می باشد.

روحیه بسیجی، استحکام بخش خانواده

پایگاه اطلاع رسانی هیات کوچک ترین واحد اجتماعی که در معنا و کارکردهای بسیاری، مهم و تأثیرگذار است، خانواده می باشد. این واحد به ظاهر کوچک، بنیان بسیاری از پدیده ها و امور را در آینده رقم می زند. در واقع با عنایت به این جزء از اجتماع، از معضلات فراوان و گوناگونی که در آینده به وقوع خواهند پیوست، پیش گیری شده و در نقطه مقابل می توان زمینه شکل گیری صفات و ارزش های پسندیده را در آن جست وجو نمود.

یک خانواده در تعریف شکلی و ظاهری آن، از در کنار هم قرار گرفتن دو یا چند نفر از افراد، تحت عنوان و قراردادهای معینی به وجود می آید. اما آن چه تعریف و توصیف واقعی یک خانواده را بیان می کند، بر روابط و کارکردهای برخاسته از آن برمی گردد؛ چرا که اگر افرادی در کنار هم زندگی کنند ولی از روابط و تعامل بین آن ها خبری نباشد، نمی توان آن جمع را یک خانواده تلقی نمود. معنا و مفهوم خانواده در گرو ارتباطات و پیوندهای متعامل افراد آن است.

با توجه به آن چه گفته شد امروزه در جهان پیرامون و کشورهای گوناگون، خانواده ها آن چنان چندگانگی ای پیدا نموده اند که تقسیم بندی آن ها بسی سخت شده است؛ ازاین رو صرف نظر از کشورهای دیگر، باید گفت که خانواده ها را می توان در یک تقسیم بندی کلی به سه گروه متمایز اختصاص داد. یک دسته بر محور میانه و حد وسط حرکت می کنند که می توان آنان را خانواده های معتدل و به سامان نامید. گروهی دیگر از حد میانه و معتدل، رو به بالا می باشند که خانواده های درخشان، برتر و متعالی نامیده می شوند. این گروه در جهت تحقق ارزش ها و قوام خانه و خانواده پا را از میانگین ها فراتر می نهند. دسته سوم گروهی می باشند که کارکرد آن ها پایین تر از اندازه میانگین است. این گروه خانواده های غیر معتدل هستند که در معرض تهدید و آسیب های فراوان قرار دارند.

روی سخن ما خانواده های معتدل است؛ بدین معنا که نه سراغ خانواده های درخشان و برتر می رویم و نه از خانواده های در معرض آسیب حرفی به میان می آوریم؛ بلکه خانواده های میانه را نشانه رفته ایم.

آن چه یک جمع و خانواده را در چارچوب اعتدال و میانه تعریف و توصیف می کند، به چند صفت حاکم بر روابط و فضای ارتباطی آن بستگی دارد. این ویژگی ها را پس از گذری اجمالی بر صفات یک فرد یا جمع بسیجی بازگو خواهیم کرد.

 روحیۀ بسیجی، استحکام بخش خانواده
روحیه بسیجی، استحکام بخش خانواده

از بسیجی و شخصیت متصف به این ارزش تعاریف بسیاری به عمل آمده است. چنان چه برای سادگی و سهولت مطالعه و جمع بندی، بخواهیم طبقه بندی ای از آن ارائه کنیم، سه گروه ارزش ها و صفات را می توان برشمرد: الف- ایمان و آمادگی؛ ب- کوشش و شکیبایی؛ ج- عشق و گذشت. یک جمع و فضایی که این سه عنصر برجسته را در خود جای دهد، اطلاق نام بسیجی و بسیجی گونه بر آن درست می باشد.

در یک فضای بسیجی اولین عنصر نشانگر، همانا ایمان است؛ ایمان به خداوند، به آخرت، به رهبری و به زندگی پاکیزه، که این ایمان همراه با خلوص، جمع را در جهت آمادگی برای حضور در صحنه های مختلف آماده می سازد. این صفت ستون خیمه بسیج است؛ به گونه ای که دیگر صفات در سایه آن معنا و مفهوم می یابند.

دومین ویژگی بسیجی در تلاش و سعی پیوسته و مستمر وی می باشد. او برای دست یابی به رضای حق و تثبیت ارزش ها در تلاطمی مقدس است که تمامی موانع و مشکلات را برای چنان هدف و الا، آن هم با بردباری و ایستادگی پشت سر می نهد.

سومین صفت برای بسیجی و رونده این طریقت، همانا عشق و گذشت است. در چنین شرایط و فضایی، عشق به آرمان ها و ارزش ها خودنمایی می کند وگروه و فرد از همه چیز خود برای رسیدن به معبود و معشوق واقعی خواهند گذشت.

حال اگر این روحیه بسیجی که آمیزه ای از صفات سه گانه مطرح شده می باشد، در خانه و خانواده ای ساری و جاری گردد، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه نتیجه ای در برخواهد داشت؟

حضور این صفات در افراد تشکیل دهنده یک خانواده، موجب هم افزایی نیروها و ظرفیت ها خواهد گشت. این گونه افراد، در سایه ایمان و یقین خود، آمادگی کاملی برای قوام بخشیدن به بنیان های خانواده دارند و خانواده را در هر شرایطی پاس خواهند داشت. این روحیه به آن ها این توان را می دهد که خود را برای ارتقای جمع و بالا کشیدن خانواده آماده نمایند. صفت کوشش و شکیبایی، آنان را برای از زمین برداشتن بارها و تکالیف درون خانواده آماده کرده و ایشان را در مقابله با سختی ها و دشواری های زندگی، استوار می نماید.

عشق و گذشت درون افراد و خانواده، آنان را با یکدیگر مأنوس نموده و الفت آن ها را افزون کرده، سپس فضای روانی درون خانواده را آکنده از مهر و محبت می نماید، هم چنین این توان را به آن ها خواهد داد که از یکدیگر درگذرند و زمینه را برای جبران و دوباره سازی دل آزردگی های یکدیگر مهیا سازند. داشتن روحیه بسیجی به معنای حضور ایمان، آمادگی، تلاش، صبر، عشق و گذشت است که هر فرد با این صفات در هر جمعی وارد شود، موجب ارتقابخشی و انرژی زایی خواهد گشت. اگر این روحیه در افرادی یک خانواده گرد هم آید، جایگاه آن را نه به صورت حسابی بلکه به شکل هندسی و تصاعدی افزایش خواهد داد؛ بدین معنا که تضارب و درهم آمیزی این صفات در میان چند نفر و در زیر یک سقف(خانواده) مرتبه ای ارزشمند به آن خواهد بخشید. حاکمیت روحیه بسیجی در خانواده ها سبب استحکام بخشی به زیرساخت های ارزشی خواهد شد و این نیز به نوبه خود موجب زندگی های پاک و تاثیرگذار در جامعه می گردد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *