معرفی 39 کتاب پیرامون حضرت ام البنین

معرفی 39 کتاب پیرامون حضرت ام البنین

خانه / پیشنهاد ویژه / معرفی 39 کتاب پیرامون حضرت ام البنین

معرفی 39 کتاب با مضمون حضرت ام البنین سلام الله علیها در آستانه سالروز وفات این بانوی نیکو

معرفی 39 کتاب پیرامون حضرت ام البنین

هیات: تعدادی کتاب به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها برای شما همراهان گرامی معرفی تهیه کردیم که در ادامه اسامی آن ها آورده شده است:

 معرفی 39 کتاب پیرامون حضرت ام البنین
معرفی 39 کتاب پیرامون حضرت ام البنین

1-افتخار مادری: بانو ام البنین  علیهاالسلام ، مهدی وحیدی صدر؛ تصویرگر طیبه توسلی، تهران: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، معاونت امور فرهنگی ، ۱۳۸۷، ۱۲ ص

2- الدمع الحزین لمصاب ام البنین سلام الله علیها و خدیجه ام المومنین سلام الله علیها، تالیف بنت المبارک،قم: آیه حیات ، ۱۴۳۰ق. – = ۲۰۰۹م. – = ۱۳۸۸.

3- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن سلام الله علیها زی‍ب‍ات‍ری‍ن ال‍گ‍وی ن‍ام‍ادری! ، م‍ح‍م‍درض‍ا ی‍ک‍ت‍ای‍ی، ت‍ه‍ران : ف‍اراب‍ی ، ۱۳۸۴، ۱۰۳ ص.

4- ام البنین سلام الله علیه: مادر حضرت عباس علیه السلام، ابوالفضل هادی منش؛ تصویرگر احسان سلیمانی، قم: حدیث نینوا، ۱۳۹۲.

5- ام البنین علیهاالسلام مادر علمدار، مهدی غلامی مهر آبادی،قم: آیت شرق ، ۱۳۸۷.

6- ام عباس، سجاد عزیزی آرام، فاطمه یعقوبی؛ به سفارش واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری خراسان جنوبی،تهران: فکر بکر ، ۱۳۹۱.

7- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن رائ‍ده ال‍ج‍ه‍اد ف‍ی الاس‍لام، ن‍ع‍م‍ه ه‍ادی ال‍س‍اع‍دی، ق‍م: دار ال‍ه‍دی، ۱۳۸۲.

8- ام البنین ربیبه بیت الامامه، عارف آل سنبل،قم: طلیعه نور ، ۱۳۹۲.

9- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن س‍ی‍ده ن‍س‍اء ال‍ع‍رب، م‍ه‍دی ال‍س‍وی‍ج ال‍خ‍طی‍ب، ق‍م: م‍ک‍ت‍ب‍ه ال‍ح‍ی‍دری‍ه، ۱۳۷۷.

10- ام البنین علیها السلام: رساله الی المراة المسلمه، عبدالعظیم المهتدی البحرانی،قم: عاشورا، ۱۴۲۶ق.= ۲۰۰۵م.= ۱۳۸۴

11- ام البنین علیها السلام، عبد الامیر اطایی،قم: قلم مکنون ، ۳۸۸.

12- ام البنین علیها السلام باب الحوائج، عباس جاسم سلمان،قم: مکتبه الحیدریه، ۱۴۲۷ق. = ۱۳۸۵.

13- ام البنین علیها السلام در آینه شعر، محمد خرم فر،تهران: دلیل ما، ۱۳۹۰.

14- ام البنین علیهاالسلام کلید حل مشکلات، احمد بانپور،مشهد: استوار ، ۱۳۹۱.

15- ام البنین علیها السلام مادر پرچمدار کربلا، علی سید جمال اشرف؛ ترجمه محمد حسین خورشیدی،قم: طوبای محبت ، ۱۴۳۱ق=۱۳۸۹.

16- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام م‍ن‍اه‍ل: ل‍ل‍ش‍ک‍ال‍ی و ال‍م‍ف‍ج‍وع‍ی‍ن، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ر الان‍ص‍اری، م‍ش‍ه‍د: دارالام‍ام ال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، س‍ن‍ب‍ل‍ه، ۱۴۲۴ق. = ۱۳۸۲.

17- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام، س‍ل‍م‍ان ه‍ادی طع‍م‍ه، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ب‍ق‍ی‍ع ، ۱۴۱۷ق. = ۱۹۹۶م. = ۱۳۷۵.

18- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام، ق‍دوه الای‍م‍ان والاس‍ت‍ق‍ام‍ه، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی ال‍م‍درس‍ی، ت‍ه‍ران: دارال‍م‍ح‍ب‍ی ال‍ح‍س‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ۱۴۲۴ق. = ۱۳۸۲.

19- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام ال‍ن‍ج‍م ال‍س‍اطع ف‍ی م‍دی‍ن‍ه ال‍ن‍ب‍ی الام‍ی‍ن، ع‍ل‍ی رب‍ان‍ی ال‍خ‍ل‍خ‍ال‍ی؛ ت‍رج‍م‍ه ع‍ل‍ی ج‍م‍ال اش‍رف، ق‍م: دار ال‍ک‍ت‍اب الاس‍لام‍ی، ۲۰۰۳م = ۱۴۲۴ق. = ۱۳۸۱.

20- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن م‍ادر ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، م‍ح‍م‍ود داوری، اص‍ف‍ه‍ان : ن‍وراس‍لام ، ۱۳۸۴.

21- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن سلام الله علیها. م‍ع ق‍ص‍ائ‍د ن‍ع‍ی م‍خ‍ت‍اره. ال‍ی ام م‍رت‍ض‍ی ال‍ج‍دی، اس‍م ال‍م‍ول‍ف ام زی‍ن‍ب ال‍ک‍ت‍ب‍ی، ق‍م: ش‍ری‍ف ال‍رض‍ی، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳،ص ۸۰.

22- ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن: ن‍م‍اد از خ‍ودگ‍ذش‍ت‍گ‍ی، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ران‍ص‍اری؛ ت‍رج‍م‍ه م‍وس‍ی دان‍ش، م‍ش‍ه‍د: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای اس‍لام‍ی ، ۱۳۷۵، ۵۲ ص.

23- ام ال‍ن‍ب‍ی‍ن ش‍م‍ع ی‍ت‍ی‍م‍ان ع‍ل‍ی ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ت‍ح‍ق‍ی‍ق م‍ح‍م‍د آخ‍ون‍د،ق‍م: ی‍اس زه‍را س‍لام ال‍ل‍ه ع‍ل‍ی‍ه‍ا، ۱۳۸۲.

24- بانوی ادب، حضرت ام البنین، جلیل جعفرزاده،تهران – شهر ری: سمیع، ۱۳۹۳.

25- تاریخ و سیره ام البنین سلام الله علیها: مادر علمدار کربلا، اشرف الزهیری الجعفری؛ مقدمه و ترجمه ابوالفضل هادی منش، قم : سرور ، ۱۳۸۹.

26- حاکمان آسمان، مولف علیرضا اکبری ارضتی،گرگان: انتشارات نوروزی ، -۱۳۹۳ .

27- حضرت ام البنین علیهاالسلام، سیدجواد معلم؛ تصویرگر حامد غفاریان،مشهد: انتشارات برکات اهل بیت علیهم السلام، ۱۳۹۱.

28- حیاه السیده ام البنین و کراماتها، مکتبه الامام الرضاعلیه السلام،مشهد: مکتبه الامام الرضا علیه السلام ، ۱۴۲۸ق. = ۱۳۸۶.

29- دختری برای همیشه: در پیشگاه حضرت ام البنین علیها السلام، علی اصغر ظهیری،قم: شوذب علیه السلام ، ۱۳۹۳.

30- زی‍اره اب‍ی ال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام و ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه‍ا ال‍س‍لام و دع‍اء ال‍ت‍وس‍ل، ق‍م : دار الل‍وح الم‍ح‍ف‍وظ ، ۱۳۸۵.

31- س‍ت‍اره درخ‍ش‍ان م‍دی‍ن‍ه ح‍ض‍رت ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن س‍لام ال‍ل‍ه ع‍ل‍ی‍ه‍ا ه‍م‍س‍ر ب‍ا وف‍ای ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن ع‍ل‍ی ب‍ن اب‍ی‍طال‍ب ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام، ت‍ال‍ی‍ف ع‍ل‍ی رب‍ان‍ی خ‍ل‍خ‍ال‍ی، ق‍م: م‍ک‍ت‍ب ال‍ح‍س‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام ، ۱۳۷۸.

32- سرو نجابت: مجموعه شعر در مدایح و مراثی حضرت ام البنین سلام الله علیها و سرود میلاد و نوحه در رثای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام اثری از ۳۰ شاعر حوزه ی عاشورایی، به گزینش محسن حافظی،تهران: یاس بهشت، ۱۳۸۹.

33- ق‍ص‍ی‍ده ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن سلام الله علیها، ع‍ب‍دال‍س‍اده ال‍دی‍راوی. وی‍ل‍ی‍ه‍ا ن‍ه‍ای‍ه ال‍م‍طاف رج‍وع ال‍ح‍وراآ زی‍ن‍ب سلام الله علیها ال‍ی ال‍م‍دی‍ن‍ه، ب‍ن‍درام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی: ب‍ن‍ت ال‍ه‍دی، ۱۴۲۰ق. = ۱۳۷۸.

34- ق‍ص‍ی‍ده ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن سلام الله علیها، ع‍ب‍دال‍س‍اده ال‍س‍ع‍د “ال‍دی‍راوی ” وی‍ل‍ی‍ه‍ا ن‍ه‍ای‍ه ال‍م‍طاف رج‍وع ال‍ح‍وراء زی‍ن‍ب سلام الله علیها ال‍ی ال‍م‍دی‍ن‍ه، ع‍ب‍دال‍س‍اده ال‍دی‍راوی ال‍س‍ع‍د، ۱۴۱۴ق. = ۱۳۷۲.

35- کریمةالخلائق حضرت ام البنین علیها السلام والده گرامی حضرت عباس علیه السلام، جده علوی سادات ضمیمه. ..، تالیف و تحقیق السیدابوالحسنین وزیرحسین العلوی، قم: آشیانه مهر، ۱۴۳۴ ق. = ۲۰۱۳ م. = ۱۳۹۲.

3 6- مادر فضیلت ها: زندگینامه ام البنین علیهاالسلام،علی آقاجانی قناد؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما،قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۵.

37- مادر ماه: اشعاری درباره حضرت ام البنین علیهاالسلام، شاعر و تصویرگر مهدی وحیدی صدر،تهران: انتشارات اراده ، ۱۳۹۳.

38- همسر خورشید: زندگی نامه حضرت ام البنین علیهاالسلام، مهدی وحیدی صدر،تهران:انتشارات اراده ، ۱۳۹۳.

39- هیئت بهشت: شعر، ارتباط امام زمان عجل الله تعالی فجه الشریف، کرامات الزهراء، فضائل الزهراء…، جواد حیدری،تهران: آرام دل: صیام ، ۱۳۸۸.

منبع: حوزه

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *