صفحه اول / قرآن و عترت

قرآن و عترت

حسن خلق در آموزه های قرآنی

حسن خلق، به معناي نرم خويي، پاكيزه گفتاري، گشاده رويي و منش زيبا و با ديگران پاكيزه برخورد كردن است. (جامع السعادات ج 1 ص 306) بنابراين آن چه در خوي نيكوي انسان موثر است، صفات نيك و پسنديده است كه به شكل عادت و منش درآمده است و جزو ذات و يا ذاتيات انسان شده است

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۷۲

دستور طيّب خداوند منزّه از هر عيب به خوردن چيزهاي پاكيزه و طيّب، امري اباحي و زمينه‌اي براي معرفي برخي محرمات و افشاي كتمان برخي آيات و احكام الهي از سوي احبار و رهبان است. اين آيه و آيات پس از آن، از افراط و تفريط نابخردان، يعني تحليل حرام و تحريم حلال الهي منع مي‌كند.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۷۱

قرآن‌كريم كه شيوه زندگي، خط مشي و روش تفكر و تغذيه كافران را روشي حيواني معرفي كرده است، از داعي، مدعوّ، دعوت داعيانِ به حق و جواب منفي مدعوّ كه در آيه قبل ذكر آنها گذشت چنين تمثيل مي‌آورد: مَثَل كسي كه كافران را به پيروي از وحي فرامي‌خواند، مَثَل راعي و ناعق اغنام و بهائم است.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۶۸

دستور به «خوردن» در اين آيه شريفه، براي بيان اباحه است؛ نه براي اِلزام تصرّف و اَكل. به گواهي «مِن» تبعيضيّه در ﴿مِمّا فِي الاَرض﴾، چنين نيست كه هر آنچه در زمين است حلال و تصرّف در همه اشيا براي همگان مباح باشد، گرچه ممكن است اشياي غير مباح در كل نظام انساني به حال مجموع سودمند باشد.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۶۷

محبّت به غير خدا براي مدد جستن از قدرت و عزّت او، محبتي باطل و دروغين است و چون درون هر محبّت باطل و كاذب، عداوت حق و صادق است، روز قيامت كه ظرف ظهور حقّها و راستهاست آن عداوت حق و راستين ظاهر و چنان محبّتهاي باطل و كاذب به عداوت حق و صادق تبديل مي‌شود. بر همين اساس، تبعيّتهاي باطل و كاذب نيز به تبرّي حق و صادق تبديل مي‌گردد، زيرا درون هر پيروي باطل و كاذب، انزجار و انقطاع و تبرّي حق و صادق است.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۶۶

مشركان به گمان اقتدار غير خدا آنها را انداد و شريك خداوند قرار مي‌دادند و آن انداد با استفاده از اسباب دنيايي پيروان خود را به اطاعت وادار مي‌كردند. در قيامت هرگونه سبب و وسيله‌اي كه در دنيا مورد استفاده انداد و متبوعان بود، مانند ميثاق، مودّت و همه روابط و وسائل ارتباط اجتماعي ديگر گسسته مي‌شود، به طوري كه هم ضعف ذاتي آنها و هم كوتاه شدن دستشان از وسايل ويژه استعباد روشن مي‌شود، از اين‏رو هركدام از ديگري بيزاري مي‌جويد. اين تبرّي حاكي از دشمني واقعي بين آنهاست كه در قيامت ظهور كرده و موجب جدايي و دوري گزيدن آنان از يكديگر است.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۶۵

انسان موجودي است نيازمند و چون نه مي‌تواند اصل نياز را نفي كند كه بي‌نياز شود و نه خود مي‌تواند مورد نيازهاي خويش را برآورد ناگزير از محبت به كسي يا چيزي است كه نياز او را رفع كند و بر اين اساس كه هر پيروي بيروني نتيجه گرايشي دروني است و هر گرايش دروني در موجود متفكر و مختار، مانند انسان كه هرگز گرايش دروني او طبق طبع يا غريزه محض نيست، بلكه به استناد بينش فطري و الهام فجور و تقواي الهي است، هر چند ممكن است علم به علم حاصل نباشد حاصل بينش فكري اوست

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۶۴

آيت در فرهنگ قرآن به معناي نشان الهي است كه مي‌توان به آن بر وجود خدا و اوصاف او استدلال كرد، پس هريك از اموري كه در اين آيه شريفه از آيات الهي به شمار آمده، دليل تام و مستقلي براي اثبات خداي سبحان وصفات اوست.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد هشتم، سوره بقره، آیه۱۶۳

معبود شما معبودي است واحد، زيرا او ربّ واحد، خالق واحد و يكتا ذات واجب است. وحدت خداوند كه همچون وجودْ عين ذات اوست، اطلاقي و نامحدود است؛ نه عددي، نوعي و مانند آن.يكي از ادله اثبات توحيدِ اله، شهادت و دلالت اصل الوهيت بر وحدانيّت اوست.