اسلام هراسی و حجاب ستیزی در دنیای غرب

خانه / پیروان عترت / اسلام هراسی و حجاب ستیزی در دنیای غرب

اﺳﻼم ﻫﺮاﺳﯽ و اﺳﻼم ﺳﺘﯿﺰي ﭘﺪﯾﺪه جدیدی در غرب نیست و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً رﯾﺸﻪ در تاریخ اروپا و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺻﻠﯿﺒﯽ دارد. بعد از برخوردهای جدی جهان غرب با پدیده‌ی اسلام، که در جنگ‌های صلیبی اتفاق افتاد؛ حضور مسلمانان در اندلس اسپانیا از قرن دوم تا هفتم هجری و برخورد اروپاییان با آن‌ها در این منطقه با هدف خارج کردنشان از اسپانیا، از جمله مصادیق غرب در مسئله اسلام هراسی است. اﻣّﺎ اﻣﻮاج ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ﻫﺮاﺳﯽ و اﺳﻼم ﺳﺘﯿﺰي،ﭘﺮوژهاي ﮐـﺎﻣﻼ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ و ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه از ﺳـﻮي ﺻﻬﯿﻮﻧﯿـﺴﻢ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ بوده ﮐـﻪ ﺑـﺎﺑﻬﺮه گیری از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﺎکتیک ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﺮداﻣﻨـﻪ ای به اجراء در آمده است.

ﻏﺮب در ﺻﺪد است ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ راﻫﺒـﺮد اﺳـﻼم ﻫﺮاﺳـﯽ؛ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﺟـﺪي ﺑـﺮ ﺳـﺮراه ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺎزي و اﺳـﺘﯿﻼي ﻓﺮﻫﻨـﮓ، ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب را از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد.اﯾـﻦ ﻣـﺎﻧﻊ از ﻣﻨﻈـﺮﻏﺮﺑـﯽ ﻫـﺎ، ﻫﻤـﺎن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖدﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ است.

اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎي ﻣﻮج اول اﺳﻼم ﻫﺮاﺳﯽ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠـﻮكﺷﺮق و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ در آﻏﺎز دﻫﻪي 90ﻣﯿﻼدي و ﺧﻼء ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺮاﺳﯽ و ﻣﺤﺎﺻـﺮه اﻧﺪﯾـﺸﯽﻣﺘﺪاول ﻋﻮام در ﻏﺮب، راﻫﺒﺮد اﺳﻼم ﻫﺮاﺳﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﺟـﺪيﺗـﺮ ﻣـﻮرد اﻫﺘﻤـﺎم و ﺗﻮﺟـﻪﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮج اﺳﻼم ﻫﺮاﺳـﯽ و اﺳـﻼم ﺳـﺘﯿﺰي، ﭘـﺲ ازﺣﺎدﺛﻪ 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎي ﻧﯿﻮﯾﻮرك و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ.

اظهارات جری فالول کشیش آمریکایی، درباره‌ی پیامبر اسلام(ص)، در یک برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی بعد از حوادث یازده سپتامبر و ماجرای قرآن‌سوزی تری جونز، که به بزرگترین مسئله در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد و صدها مورد دیگر از اقداماتی است که در این باره صورت پذیرفته است.

در کنار تمام تبلیغات منفی غرب، روند گرایش و تمایل مردان و به خصوص زنان غربی به اسلام و علی الخصوص به مسئله حجاب غیر قابل انکار است. گرايش روز افزون زنان در غرب به حجاب به عنوان نمودی از اسلام، موضوع قابل توجهی است و آنچه که دنیای غرب را از حجاب مي ترساند اين است که زنان به هويت انساني خويش بازگردند و خود را از اسارت بهره کشي مردان برهانند. موجِ داشتنِ حجاب، تهديدي جدي براي کشورهاي غربي است زيرا بین آگاهي زنان و حجاب رابطه اي ناگسستني وجود دارد.

اگر چه حجاب درهمه ی ادیان جایگاه ویژه ای دارد و مطالعه تاریخ ادیان نشان داده حجاب یکی از عناصر و احکام تشریعی آنها است اما به علت تحریف در ادیان الهی، همواره مساله ی حجاب با رویکردی مغرضانه و با اهدافی استکبارانه دستخوش دگرگونی شده است. به طوری که این مسأله آن گونه القاء می شود که حجاب تنها مختصّ اسلام بوده و در دیگر ادیان جایگاهی نداشته است. اما فطری‌بودن پاکدامنی، گرایش به مذهب، تأثیر پوشش در خودآگاهی و تأثیرگذاری حجاب بر غرور و استقلال و داشتن زندگی مستدام، حفظ اسرار زنان، تعهد مردان، خوشنامی زنان، دستور‌ها و سفارش‌های بزرگان، امنیت، حفظ حریم خصوصی و… از جمله عواملی هستند که سبب گرایش و التزام زنان مسلمان به حجاب اسلامی و غیر مسلمانان به اصل اسلام و پوشش اسلامی شده است.

امروزه، شاهد اقبال قابل توجه حجاب در ميان زنان غربی هستيم که علي رغم برخورد دفعي و سختگيري حكومت ها و نظامهاي سياسي غرب با حجاب، با پوششي كه انتخاب ميكنند، به سيستم فرهنگي و اجتماعي كه در واقع خرده سيستمي در سيستم سرمايه داري غرب محسوب ميشود، “نه” ميگويند. اين موضوع براي حكومتهاي غربي قابل پذيرش و تحمل نبوده و سبب به وجود آمدن برخوردهاي شديد نسبت به رعایت حجاب می شود. ترس و دلهره ای که در دل دولت مردان غربی به وجود آمده است، آنان را وادار ساخته تا ارزش های مسلمانان را مورد حمله قرار دهند، تا جایی که در برخی از کشورهای اروپایی قانون منع حجاب به تصویب رسیده و دردناک تر آنکه ویروس آن به تعدادی از کشورهای مسلمان نیز سرایت کرده است.

خِلط معنای آزادی با رها بودن، عدم ارائه ی درکی صحیح از معنای فردگرائی، بروز و رواج اندیشه های فمینیسمی، ترویج بی‌عفتی برای غفلت و استثمار، عادی سازی بی اخلاقی ها، رفتار تبعیض آمیز با زنان و دختران محجبه و استفاده ی سوء و گسترده از تبلیغات و رسانه ها بعنوان وسیله‌ای برای تخدیر جوامع، از دیگر حربه های دنیای غرب در مخالفت با حجاب است. با این همه، امروز، حجاب توانسته جایگاه حقیقی خود را در دنیای غرب پیدا کند و زمینه ساز گرایش روز افزون به دین مبین اسلام گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *