هنگامی که تولّد حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بشارت دادند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در چهره اصحاب خود نشانه کراهت را مشاهده کردند. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به آنها کرده و آنها را مورد سرزنش قرار داده و فرمود: چرا از این امر کراهت دارید؟! او گلی است که من بوی آن را استشمام می کنم. و رزق و روزی او نیز بر خدای عزّ وجلّ می باشد
 

برکت

21- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: دختران مایه برکت هستند[1].

22- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد خدای متعال کمک کار و معین او بوده و برکت و مغفرتش را شامل او خواهد ساخت [2].

23- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: در هر روز دوازده برکت و رحمت الهی بر خانه ای که در آن دختران زندگی می کنند نازل می گردد.و آن منزل. مورد زیارت و دیدار ملائکه قرار می گیرد.و آن ملائکه برای پدر آن دختران- در هر روز و شب- ثواب عبادت یک سال را در نامه عمل او می نویسند[3].

باقیات صالحات

24- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باره دختران فرمود: آنها باقیات صالحات بشمار می آیند[4].

بشارت

25- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باره دختران فرمود: آنها مایه بشارت هستند[5].

برتر بودن از هزار حج و هزار جهاد و هزار قربانی و هزار ضیافت

26- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد.این دختر برای او بهتر است از هزار حج. و بهتر است از هزار جهاد در راه خدا.و بهتر است از قربانی هزار شتر. و بهتر است از هزار مهمانی دادن [6].

برداشته شدن مسئولیت جهاد و تکالیف سخت از دوش پدری که دارای سه دختر می باشد

27- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای سه دختر باشد. مسؤولیت جهاد و تکالیف سنگین و شاق از دوش او برداشته می شود[7].

بهترین فرزندان

28- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین فرزندان شما دختران هستند[8].

پرستاری

29- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: دختران. فرزندان خوب و نیکویی هستند.زیرا آنها مایه خوشی و انس هستند و از شما پرستاری می کنند[9].

دیدار ملائکه- نزول ملائکه

30- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: در هر روز دوازده برکت و رحمت الهی بر خانه ای که در آن دختران زندگی می کنند نازل می گردد. و آن منزل مورد زیارت و دیدار ملائکه قرار می گیرد. و آن ملائکه برای پدر آن دختران- در هر روز و شب- ثواب عبادت یک سال را در نامه عمل او می نویسند[10].

31- امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که شخصی دارای فرزند دختر می گردد خدای عزّ وجلّ فرشته ای را به سوی آن دختر نازل می فرماید و آن فرشته بال خود را بر سر و سینه آن دختر می کشد و می گوید: این مخلوق ظریف و نازک است.

و شخصی که برای او انفاق کند خدای متعال- تا روز قیامت- کمک حال او خواهد بود[11].

رأفت الهی

32- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بدرستیکه رأفت و مهربانی خدای عزّ وجلّ نسبت به دختران بیشتر از پسران می باشد[12].

رحمت الهی

33- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: مردی که دارای فرزند دختر می باشد مورد رحمت الهی قرار دارد[13].

34- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: در هر روز دوازده برکت و رحمت الهی بر خانه ای که در آن دختران زندگی می کنند نازل می گردد. و آن منزل مورد زیارت و دیدار ملائکه قرار می گیرد.و آن ملائکه برای پدر آن دختران- در هر روز و شب- ثواب عبادت یک سال را در نامه عمل او می نویسند[14].

کمک الهی

35- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد خدای متعال کمک کار و معین او بوده و برکت و مغفرتش را شامل او خواهد ساخت [15].

گل خوشبو

36- هنگامی که تولّد حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بشارت دادند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در چهره اصحاب خود نشانه کراهت را مشاهده کردند.

در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به آنها کرده و آنها را مورد سرزنش قرار داده و فرمود:

چرا از این امر کراهت دارید؟!او گلی است که من بوی آن را استشمام می کنم.و رزق و روزی او نیز بر خدای عزّ وجلّ می باشد[16].

37- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در وصف دختران فرمود: آنها گل خوشبو هستند[17].

38- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مردی که صاحب فرزند دختری شد فرمود: او گلی است که تو بوی آن را استشمام می کنی [18].

معافیت از عوارض و مالیات

39- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به این مضمون فرمود: شخصی که دارای سه دختر- یا سه خواهر- باشد تکلیف جهاد از دوش او برداشته می گردد.و او از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهد بود[19].

مونس بودن

40- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در وصف دختران فرمود: آنها مایه انس می باشند[20].

نوحه گری بر پدر

41- امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام از خدای عزّ وجلّ درخواست نمود تا به او دختری کرامت فرماید.تا آن دختر بعد از مرگ او برایش گریه کند[21].

مسؤولیت افراد جامعه و دولتمردان در قبال خانواده های دختردار

42- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ای مردم شخصی را که دارای سه دختر است یاری و کمک کنید. و به او قرض بدهید. و او را مورد لطف و مرحمت خود قرار دهید[22].

43- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد شخصی که دارای چهار دختر می باشد فرمود:

ای مردم- او را یاری نمایید.

ای مردم- به او قرض دهید.

ای مردم- به او رحم و مهربانی کنید[23].

آثار و برکات و ثمرات اخروی دختر داشتن

آمرزش الهی

44- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد خدای متعال کمک کار و معین او بوده و برکت و مغفرتش را شامل او خواهد ساخت [24].

اجر و ثواب

45- امام صادق علیه السلام فرمودد: دختران به منزله حسنات می باشند.و خدای متعال در برابر حسنات. اجر و ثواب عنایت می فرماید[25].

امان از آتش جهنّم

46- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای فرزندان دختر می باشد و به آنها نیکی نماید. از گزند آتش جهنّم در امان خواهد بود[26].

47- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که یک فرزند دختر داشته باشد و آن دختر را به نیکی تربیت نموده و به نیکی آموزش دهد.

و از نعمتهایی که خداوند به او کرامت فرموده بر آن دختر ارزانی دارد.این کار موجب دوری او از آتش شده و به منزله سپری از عذاب جهنّم است [27].

48- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: دختر نیکو فرزندی است.

هر شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد. آن دختر باعث می گردد تا او از آتش جهنّم در امان باشد[28].

49- امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دو دختر- یا دو خواهر یا دو عمّه و یا دو خاله- را تأمین نماید. این کار باعث دوری او از آتش جهنّم می گردد[29].

50- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای دو فرزند دختر می باشد.آن دو دختر باعث دوری او از آتش جهنّم می گردند[30].

51- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای سه فرزند دختر باشد و بر مشکلات و سختیهای آنها صبر نماید. آن دختران باعث می گردند تا او از آتش جهنّم در امان باشد[31].

بهشتی شدن

52- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای فرزند دختر می باشد و به آن دختر آزار نرسانده و او را مورد توهین قرار نداده و فرزند پسرش را بر او ترجیح ندهد.خدای متعال چنین شخصی را وارد بهشت می نماید[32].

53- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای دو فرزند دختر می باشد. بواسطه آن دو دختر وارد بهشت می گردد[33].

54- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی سه دختر- یا سه خواهر- را تأمین نماید. بهشت برای او واجب می گردد.

مردم از حضرت صلی الله علیه و آله سؤال کردند: اگر دو نفر باشند هم همین ثواب را خواهد داشت؟

حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: اگر دو نفر هم باشند همینطور است.

مردم بار دیگر از حضرت صلی الله علیه و آله سؤال کردند: اگر یک نفر باشد چطور؟

حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: حتّی اگر یک نفر هم باشد[34].

55- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دختر مسلمانی را تأمین نماید. بهشت ارزانی او می گردد[35].

56- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی سه دختر را تأمین کند خدای متعال سه باغ از باغهای بهشتی را به او کرامت خواهد نمود.که هر باغ آن. از دنیا و مافیها وسیعتر است [36].

همنشینی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بهشت

57- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دو دختر یا سه دختر را تأمین کند همراه من در بهشت خواهد بود[37].

58- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که دارای دو دختر یا دو خواهر باشد و به آنها نیکی کند.نزدیک بودن جای او- در بهشت- با جایگاه من. مانند نزدیکی دو انگشت سبّابه و وسط خواهد بود[38].

59- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی یک یا دو دختر را تأمین نماید. جایگاه او- در روز قیامت- در کنار من خواهد بود[39].

60- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دو دختر را تأمین نماید همراه من وارد بهشت خواهد شد[40].

61- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که انگشت سبّابه و وسط را نشان مردم می داد فرمود:

شخصی که سه دختر- یا سه خواهر- را اداره نماید و نیازهای آنها را تأمین کند.همجواری او با من در- در بهشت- مانند همجواری این دو انگشت خواهد بود.

آنگاه حضرت صلی الله علیه و آله دو انگشت سبّابه و وسط خود را نشان مردم دادند.

مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: اگر آنها دو نفر باشند چطور؟

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اگر چه دو نفر باشند.به پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شد: اگر یک نفر باشد چطور؟پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اگر چه یک نفر باشد[41].

پی نوشت ها

[1]   مستدرك الوسائل ج 15 ص 115

[2]   مستدرك الوسائل ج 15 ص 115

[3] جامع الأخبار ص 285 الفصل 62

[4]  مستدرك الوسائل ج 15 ص 115

[5]  المستدرك ج 15 ص 115

[6]  مستدرك الوسائل ج 15 ص 115

[7] ثواب الأعمال ص 240

[8]  مكارم الأخلاق ج 1 ص 473

[9] المستدرك‏ج 15 ص 115

[10] براى اطلاع از متن اين حديث شريف به صفحه 21 مراجعه فرمائيد.

[11]  ثواب الأعمال ص 240 و من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 311

[12] كافي ج 6 ص 6

[13]   مستدرك الوسائل ج 15 ص 115.

[14]  براى اطلاع از متن اين حديث شريف به صفحه 21 مراجعه فرمائيد.

[15]  مستدرك الوسائل ج 15 ص 115

[16]  ثواب الأعمال ص 239

[17]  الجعفريات ص 313 والنوادر للسيّد فضل اللَّه الراوندي- عليه الرحمة- ص 96

[18]ثواب الأعمال ص 240

راجع: الكافي ج 6 ص 5 و من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 310 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 472).

[19] روضة الواعظين ج 3 ص 246 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 472

[20]  الكافي ج 6 ص 5

[21] كافي ج 6 ص 5

[22]مستدرك الوسائل: ج 15 ص 115

[23]  ثواب الأعمال ص 240

[24]مستدرك الوسائل ج 15 ص 115

[25] الكافي ج 6 ص 7

[26] عوالي اللئالي ج 1 ص 254

[27] ميزان الحكمة ج 11 ص 4881

[28] روضة الواعظين ج 2 ص 246

[29] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 311 و الخصال ص 37

[30]مستدرك الوسائل ج 15 ص 116

[31]الخصال ص 174

[32]عوالي اللئالي ج 1 ص 181 و مستدرك الوسائل ج 15 ص 118

[33]   جامع الأخبار ص 284 الفصل 62

[34]  الكافي ج 6 ص 6 و من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 311 473

[35] عوالي اللئالي ج 3 ص 294

[36] مستدرك الوسائل ج 15 ص 115

[37]  مستدرك الوسائل ج 15 ص 115

[38] عوالي اللئالي ج 1 ص 253 ومستدرك الوسائل ج 15 ص 118

[39]  مستدرك الوسائل ج 15 ص 116

[40]  جامع الأخبار ص 285

[41]  عوالي اللئالي ج 3 ص 284