روز شمار دفاع مقدس ۹۳/۰۵/11

خانه / انقلاب و دفاع مقدس / روز شمار دفاع مقدس ۹۳/۰۵/11

ادامه گفتوگوهای فرماندهان عالی عملیات برای تداوم عملیات صیاد شیرازی اعلام كرد كه فرماندهان ارتش با …

11/05/61

ادامه گفتوگوهای فرماندهان عالی عملیات برای تداوم عملیات صیاد شیرازی اعلام كرد كه فرماندهان ارتش با تداوم عملیات مخالفند و برشماری دلایل مخالف. در ادامه مذاكرات با توجه به مطالب ارائه شده توسط آقای محسن رضائی، آقای صیاد شیرازی با تغییر در طرح مانور تداوم عملیات موافقت كرد ولی تصمیمگیری نهایی به بعد از گفتوگوی وی با فرماندهان ارتش موكول شد. مخالفت مجدد آقای صیاد شیرازی با طرح پیشنهاد شده پس از رایزنی با فرماندهان ارتش. اتفاقنظر حاضرین مبنی بر ادامة عملیات پس از آمادگی كامل و كسب توان لازم با هدف بصره. گزارشی از اقدامات مهندسی ارتش عراق در حوالی شهرهای بصره، تنومه و نشوه. یك سرباز عراقی: ارتش عراق در بصره و خطوط دفاعی شرق آن و در پشت بامها، كوچهها و خیابانها مشغول ساختن استحكامات دفاعی است. مردم بصره رادیو ایران را گوش میكنند و برای پیروزی ایران دعا میكنند. سرهنگ صیاد شیرازی: تا تنبیه كامل متجاوز قاطعانه به نبرد ادامه خواهیم داد. یكی از فرماندهان نیروهای زرهی سپاه: در عملیات رمضان، 372 دستگاه تانك، نفربر و خودرو ارتش عراق منهدم شد. در گلولهباران شهر آبادان 30 واحد مسكونی آسیب دید. امروز 139 تریلر و كامیون حامل مهمات و تجهیزات نظامی و پزشكی از كشورهای اردن، كویت و عربستان وارد عراق شدند. جیمز دیفنس: كشورهای لهستان و فرانسه 650 تانك “تی 55” و “تی 72” و موشكهای ضدهوایی “كروتال” در اختیار عراق قرار دادهاند. سربازان پناهندة عراقی: نیروهای نظامی مصر، تونس و یمن شمالی در ارتش عراق خدمت میكنند. نشریه “مید”: پس از بسته شدن خط انتقال نفت عراق از راه سوریه، عربستان موافقت كرده است كه عراق از طریق لولة نفتی ینبع به صادرات نفت خود ادامه دهد. امروز 127 تن از مردم عراق پس از ورود به ایران تقاضای پناهندگی كردند. بازدید شماری از خبرنگاران و فیلمبرداران رسانههای همگانی خارجی از اردوگاه “حشمتیه” محل نگهداری اسیران عراقی. خبرنگاران هند، ژاپن و تركیه رفتار خوب ایران با اسیران عراقی را تأیید كردند. كشف بمب 70 كیلوگرمی در خودرویی در جادة سقز ـ دیواندره. دستگیری 25 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در شیراز و 8 تن از اعضای چریكهای فدایی خلق در خرمآباد. تدابیر ویژة امنیتی شدید عراق در اطراف ساختمانهای دولتی پس از انفجار در ساختمان وزارت برنامهریزی این كشور. تفسیر رادیو لندن، یك روزنامه یوگسلاویایی، خبرگزاری هندی “یو.ان.آی” و روزنامة جمهوری اسلامی ایران دربارة تردید در خصوص برگزاری گردهمآیی سران غیرمتعهدها در بغداد: رادیو لندن: ادامه جنگ امكان برگزاری اجلاس جنبش عدمتعهد را به طور جدی مورد تردید قرار داده است. خبرگزاری هندی یو.آن.آی.: صدام از شكست سیاسی در صورت برگزار نشدن كنفرانس غیرمتعهدها در بغداد، به وحشت افتاده است. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از ناظران سیاسی در اسلام آباد: تشكیل كنفرانس سران عضو جنبش عدمتعهد در بغداد ناممكن است. پیام رئیسجمهور رومانی به صدام و ودیدار مشاور این رئیسجمهور با وزیر بازرگانی عراق. سفر یك هیئت اقتصادی ایران با سرپرستی وزیر صنایع به آلمان شرقی. اعتراض وزیر دفاع كویت به ورود نیروهای امریكایی به منطقة خلیج فارس: كشورهای غربی با ایجاد وحشت در منطقه و اشاعة عدم امنیت، زمینه را برای ورود خود به منطقه آماده میكنند. مسئولیت حفظ امنیت منطقه وظیفة كشورهای منطقه است. نشریه قبرسی “الموقف العربی”: عراق با عقبنشینی ذلتبار به این نتیجه رسیده است كه توان تصرف ذرهای از خاك ایران را ندارد. ایران دریافته است كه تصرف خاك عراق چندان هم آسان نیست. امریكا معتقد است كه جنگ در بصره در حد شلیك توپخانه علیه مواضع یكدیگر باقی خواهد ماند. خودداری دولت فرانسه از بازپرداخت وام یك میلیارد دلاری قرارداد “یوردیف” به ایران. اطلاعیة وزارت امور اقتصادی و دارایی دربارة بدهی یك میلیارد دلاری فرانسه به ایران: این وام را فرانسه تضمین كرده است ولی دولت این كشور و دادگاه تبانی كردهاند و بازپرداخت بدهی را به شرایط سیاسی موكول كردهاند. اشكالات حقوقی وزارت امورخارجه به ادعاهای فرانسه در مورد خودداری از بازپرداخت وام به ایران.

11/05/65

ابلاغ زمان اجرای عملیات در ضلع غربی جزیره مجنون (تاریخ 22/5/1365) به قرارگاه كربلا؛ تشریح طرح مانور، اهداف و خط حد یگانهای عمل كننده و گزارش اقدامات دشمن در سال جاری در این منطقه. برادر رحیم صفوی: اگر ما امروز در حد یك گردان به دشمن حمله كنیم بهتر از این است كه فردا با یك سپاه عملیات انجام دهیم. تجاوز هواپیماهای عراقی به شهرهای سنندج و باختران؛ اصابت گلولههای توپ دشمن به حومه پاوه و شهادت دو تن؛ ادامه تهدیدهای عراق. شهادت هفت تن از افراد سپاه در درگیری با عناصر حزب دمكرات كردستان؛ درگیری بین عوامل كومهله و حزب دمكرات در سقز. دستگیری 295 منافق، ضدانقلاب و جاسوس عراقی در گلوگاه آذربایجان غربی طی 2 ماه. سرهنگ حسین حسنیسعدی را امام خمینی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب كردند. اعزام داوطلبان بسیجی از دامغان، دشتستان، بوشهر، اراك، ساری، نیشابور، شاهرود و ایلام به جبهه. تشریح فعالیتهای یكساله جهادسازندگی مازندران در كمكرسانی به جبهههای جنگ؛ ناهماهنگی و بیتوجهی پزشكان یك بیمارستان شیراز و شهادت سه تن از رزمندگان. گزارش نشریه خبری نیروی دریایی سپاه از ساخت موشكهای ضد زره و ضد هوایی به صورت كپیسازی؛ نشریه دفاعی IDR: ایران به دنبال كسب اطلاعات در مورد سه نوع سیستم تسلیحاتی ساخت شوروی است كه گمان میرود در ارتش عراق بهكار گرفته شدهاند. صدام طی نامهای سرگشاده به سران جمهوریاسلامی ایران بدون اشاره به تنبیه متجاوز و ضمن اشاره به برتریهای لجستیكی عراق، یك طرح پنج مادهای برای صلح پیشنهاد كرد: 1- عقبنشینی كامل و بدون قید و شرط تا مرزهای شناختهشده بینالمللی. 2- مبادله كامل اسیران. 3- امضای موافقت نامه صلح و عدم تجاوز میان دو كشور. 4- عدم دخالت در امور داخلی یكدیگر. 5- تعهد دو كشور در جهت تحقق ثبات و امنیت منطقه به ویژه منطقه خلیجعربی(فارس). نخستوزیر مصر: «جنگ تهدیدی علیه امنیت قومی عربی است و بر اعراب واجب است كه بهطور متحد برای پایان دادن به جنگ عمل نمایند.» امام دانشگاه اسلامی الازهر مصر اعلام كرد كه آماده است جهت شركت در یك داوری احتمالی برای پایان دادن به جنگ به ایران سفر كند. تظاهرات عراقیهای مقیم لندن علیه كشتارهای رژیم عراق؛ در سال 1362 خونگیری از زندانیان ابوغریب بغداد منجر به فوت 193تن شد؛ در سال 1363، 50 هزار زندانی در عراق تیرباران شدهاند. فرزند آیتالله خویی باارسال نامهای به لوموند، صدور فتوای پدرش علیه جمهوریاسلامی ایران را تكذیب كرد. جلوگیری پلیس فرانسه از برگزاری گردهمآیی ضدانقلابیون ایرانی در پاریس؛ رادیو اسرائیل: دولت شیراك گامهایی برای نزدیكشدن و بهبود مناسبات خود با تهران برداشته است. تصمیم دولت آلمانغربی بر حضور نظامی بیشتر در منطقه خلیج فارس و قصد اعزام كارشناسان نظامی به ایران، عراق و عربستان. رئیسكل بانك مركزی: «در سال جاری قادر به انجام كلیه تعهدات خود هستیم. نرخ تورم در سه ماهه اول سال 8% بود. در تراز پرداختها 5/1 میلیارد دلار مازاد داریم.» روزنامه فرانكفورت روندشاو: مخارج ایران كمتر از عراق است، چون مردم ایران تا حدود زیادی آذوقه سربازان را تأمین میكنند. ایران بین سه تا هفت میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و اساساً قرض خارجی ندارد. تحرك فرهنگی در زمینه جنگ تحمیلی؛ انتشار اسكناسهای جدید 2000 ریالی با تصویر رزمندگان اسلام؛ طرح ستاد تبلیغات جنگ برای جمعآوری و حفظ آثار و اسناد جنگ؛ برگزاری كنگره “دفاع و جنگ” در هفته جنگ؛ برگزاری سومین دوره مسابقه فرهنگی و ادبی دفاع مقدس. هفتهنامه فرانسوی ژونافریك: مدرنترین پایگاههوایی خاورمیانه با گنجایش 250 هواپیمای جنگی توسط امریكا در عمان گشایش یافت. امریكا برای عملیات دفاع مشترك، از آن بهره میبرد.

11/05/66

سه پاتك ناموفق ارتش عراق در شمال میمك با پشتیبانی هوایی . هوشیاری دشمن در غرب سردشت و شلیك گلولههای منور در طول شب . درگیری نیروهای خودی و عناصر حزب دمكرات و كومله در مهاباد ، جوانرود ، ارومیه و بمبگذاری در مسیر لوله گاز در اشنویه . سفر مخفیانه كاروان نفتكشهای كویتی و ناوهای امریكایی محافظ آن از تنگه هرمز به سوی كویت و گزارش لحظه به لحظه فرمانده ناوگان به ستاد مشترك ارتش امریكا . طرحهای امریكا برای مقابله با ایران . ایتالیا درخواست امریكا برای اعزام نیروهای نظامی به خلیج فارس را رد كرد . تهدید فرانسه به انجام اقدامات مقابله به مثل در صورت حمله ایران به كشتیهای فرانسوی . تلاش آلمان و ایتالیا برای پایان دادن به جنگ . آندره ئوتی ( وزیر خارجه ایتالیا ) خطاب به سفیر ایران در رم گفت كه ایران آغازگر جنگ نبوده است . گزارش راهپیمایی میلیونی مردم تهران و تظاهرات سراسری ایران در اعتراض به كشتار مكه . سخنان آقای “ كروبی “ رئیس مجلس در جمع راهپیمایان تهران . پیامهای آقایان سید علی خامنهای عبدالكریم موسوی اردبیلی و مهدی كروبی به امام امت در خصوص فاجعه مكه . پیام حجت الاسلام “ محتشمی “ وزیر كشور به وزیر كشور عربستان درباره كشتار حجاج گزارشهای رسانههای خارجی از راهپیمایی مردم در اعتراض به فاجعه مكه و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره این فاجعه بازگشت هیئت اعزامی ایران از عربستان و توضیح حجتالاسلام و المسلمین توسلی در مورد دلایل بازگشت . سومین بیانیه وزارت كشور عربستان در مورد كشتار حجاج در مكه . مواضع برخی كشورهای جهان اسلام در مورد فاجعه مكه ؛ از جمله معمر قذافی ، حافظ اسد ، دولت بحرین و ضیاءالحق .

سه پاتك ناموفق ارتش عراق در شمال میمك با پشتیبانی هوایی .

هوشیاری دشمن در غرب سردشت و شلیك گلوله‌های منور در طول شب .

درگیری نیروهای خودی و عناصر حزب دمكرات و كومله در مهاباد ، جوانرود ، ارومیه و بمب‌گذاری در مسیر لوله گاز در اشنویه .

سفر مخفیانه كاروان نفت‌كش‌های كویتی و ناوهای امریكایی محافظ آن از تنگه هرمز به سوی كویت و گزارش لحظه به لحظه فرمانده ناوگان به ستاد مشترك ارتش امریكا . طرح‌های امریكا برای مقابله با ایران .

ایتالیا درخواست امریكا برای اعزام نیروهای نظامی به خلیج‌فارس را رد كرد . تهدید فرانسه به انجام اقدامات مقابله به مثل در صورت حمله ایران به كشتی‌های فرانسوی .

تلاش آلمان و ایتالیا برای پایان دادن به جنگ . آندره ئوتی ( وزیر خارجه ایتالیا ) خطاب به سفیر ایران در رم گفت كه ایران آغازگر جنگ نبوده است .

گزارش راهپیمایی میلیونی مردم تهران و تظاهرات سراسری ایران در اعتراض به كشتار مكه . سخنان آقای “ كروبی “ رئیس مجلس در جمع راهپیمایان تهران . پیام‌های آقایان سید علی خامنه‌ای عبدالكریم موسوی اردبیلی و مهدی كروبی به امام امت در خصوص فاجعه مكه . پیام حجت الاسلام “ محتشمی “ وزیر كشور به وزیر كشور عربستان درباره كشتار حجاج

گزارش‌های رسانه‌های خارجی از راه‌پیمایی مردم در اعتراض به فاجعه مكه و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره این فاجعه

بازگشت هیئت اعزامی ایران از عربستان و توضیح حجت‌الاسلام و المسلمین توسلی در مورد دلایل بازگشت . سومین بیانیه وزارت كشور عربستان در مورد كشتار حجاج در مكه .

مواضع برخی كشورهای جهان اسلام در مورد فاجعه مكه ؛ از جمله معمر قذافی ، حافظ اسد ، دولت بحرین و ضیاءالحق .

11/05/67

راهپیمایی بیعت با امام (عید غیر خم)

انستیتوی اقتصادی خاورمیانه ژاپن: بازسازی ایران 20 سال با هزینه 5/88 میلیارد دلار و بازسازی عراق 10 سال و با هزینه 8/62 میلیارد دلار انجام می‌شود.

عملیات منتفی شده كوشك

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *